Cộng đồng viết

Cộng đồng viết

Lập và phân phối Vận đơn hàng không

Trách nhiệm lập Vận đơn hàng không Công ước Vac­sa­va 1929, điều 5 và điều 6 quy định như sau:ở mỗi người chuyên chở có...

Chức năng và phân loại Vận đơn hàng không (Airway bill...

Chức năng của Vận đơn hàng không Vận đơn hàng không bao gồm một số chức năng như sau: - Là bằng chứng của một hợp...