Chức năng và phân loại Vận đơn hàng không (Airway bill...

Chức năng của Vận đơn hàng không Vận đơn hàng không bao gồm một số chức năng như sau: - Là bằng chứng của một hợp...