Ngoài vận tải hàng hóa thông thường, một số tàu được thiết kế đặt biệt để vận chuyển các “hàng khủng” như dàn khoan dầu hay thậm chí là tàu sân bay.

Đây là videos ý tưởng “Type 0” của hãng tàu Dockwwise:

Bình luận