Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp là gì ? học gì?

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp là một chuyên ngành kỹ thuật rất phổ biến và lâu đời tại các nước phát triển và hiện đang có nhu cầu lớn tại các nước đang phát triển.

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là gì?

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp là gì? học gì?

Trọng trách của Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (KTHTCN) là giải quyết các vấn đề trong sản xuất và điều hành doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở đầu ra bằng năng lực vận dụng một cách hệ thống, sáng tạo các mô hình và công cụ toán học, máy tính, kiến thức về hành vi con người (ergonomics) trong các hệ thống công nghiệp cũng như kiến thức về môi trường, kinh tế-xã hội có liên quan đến hoạt động sản xuất và điều hành doanh nghiệp nhằm đạt được những giải pháp hiệu quả.

Là một chuyên ngành kỹ thuật, KTHTCN có nhiều điểm chung với các ngành kỹ thuật khác như cũng nhắm tới mục tiêu tăng cường năng suất và chất lượng, cùng dựa trên cơ sở khoa học và công nghệ. Tuy nhiên KTHTCN khác với các ngành kỹ thuật khác ở một số điểm như: năng suất và chất lượng mà KTHTCN nhắm tới là ở cấp hệ thống, không phải ở cấp trang thiết bị và công nghệ, KTHTCN còn phải dựa trên cơ sở khoa học về con người cũng như giao tiếp giữa máy móc thiết bị với con người để đảm bảo tính ổn định, tính bền vững của năng suất và chất lượng trên quy mô hệ thống. Trong điều kiên hội nhập và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thì đây là các yêu cầu bắt buộc để chiến thắng và phát triển.

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp học gì?

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp là gì? học gì?

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems Engineering – ISE) có nhiều ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các tổ chức sản xuất hay dịch vụ, tổ chức chính phủ hay phi chính phủ. Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức quản lý và điều hành hệ thống sản xuất hay dịch vụ, quản lý vật tư và hoạch định tồn kho, các kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực sản xuất, kỹ thuật hỗ trợ ra quyết định, quản lý và kiểm soát chất lượng, logistics và chuỗi cung ứng, kỹ thuật điều độ nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin, hay cách thức thiết kế và áp dụng hệ thống sản xuất tinh gọn cho tổ chức, …và nhiều kiến thức quan trọng khác rất cần thiết cho bất kỳ tổ chức sản xuất hay dịch vụ nào.

Có thể giới thiệu tóm tắt các vấn đề mang tính hệ thống của doanh nghiệp mà một kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có thể giải quyết bằng các kiến thức đã học của mình như sau:

Dự báo nhu cầu dài hạn về sản phẩm và xác định nguồn lực (nguyên liệu, nhân công, năng lực sản xuất…) với chi phí tối thiểu để đáp ứng nhu cầu đó.

Giảm chi phí tồn kho và bảo đảm đáp ứng nhu cầu của sản xuất về vật tư (hoạch định nhu cầu vật tư)

Giảm thiểu lãng phí trong sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm (kiểm soát quá trình, kiểm soát quá trình đầu vào…)

Giảm thiểu thời gian dùng máy và giảm thiểu chi phí bảo trì, sửa chữa máy móc (quản lý bảo trì)

Giảm thiểu chi phí sản xuất, tăng tính linh hoạt và hiệu quả sử dụng nguồn lực, lập kế hoạch sản xuất hiệu quả (hoạch định nằng lực sản xuất, đo lường năng xuất và hiệu quả nguồn lực…)

Tăng cường thời gian đáp ứng đơn hàng và thời gian giao hàng với giá cả cạnh tranh.

Tăng cường hiệu quả đầu tư và phát triển cả về sản phẩm lẫn quy trình công nghệ(Thiết kế và phát triển sản phẩm, quản lý dự án)

Cải tiến quy trình và cải thiện phương pháp làm việc (Đo lường lao động và thiết kế công việc)

• Xem xét tới việc phát triển, thực thi, cải tiến và đánh giá những hệ thống tích hợp bao gồm con người, ngân sách, kiến thức, thông tin, công cụ, năng lượng, nguyên vật liệu và quá trình.

Để giải quyết các vấn đề trên kỹ sư KTHTCN cũng được trang bị kiến thức về quy hoạch vấn đề, lập kế hoạch giải quyết vấn đề, thực hiện thiết kế mới hay tái thiết kế hệ thống sản xuất và điều hành quá trình để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Đặc biệt, ngành sẽ trang bị các kỹ năng vô cùng cần thiết cho kỹ sư KTHTCN là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghiên cứu và thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập và English với câu lạc bộ Anh Văn của ngành. Sau khi hệ thống đã được thiết kế hay tái thiết kế, kỹ sư KTHTCN sẽ vận hành, kiểm soát một cách hiệu quả các hệ thống này.

Ngoài ra, ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp rất thích hợp với các bạn năng động, sáng tạo, thích khám phá, tìm tòi, học hỏi và đặc biệt thích hợp cho cả nữ. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thương mại hiện nay, việc một tổ chức có chi phí hoạt động tốt là mục tiêu cũng như cơ hội nghề nghiệp của mỗi người. Có thể tham khảo chi tiết tại:

Ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp ra trường làm gì?