Đã giảm 4.379 container tồn đọng tại cảng biển

Như vậy, sau khi có các văn bản tháo gỡ vướng mắc (Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019, văn bản số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 và công văn số 406/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2019) thì hàng hóa tồn đọng hiện nay có xu hướng giảm, do hàng hóa tồn đọng sau khi có người đến nhận đã được thực hiện đăng ký tờ khai hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

kiem_tra_cang_hai_quan

Kiểm tra container tại cảng Cái Lân - Quảng Ninh. Ảnh: T.Trang.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng phương án cụ thể để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2227/VPCP-KTTH ngày 21/3/2019 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu NK đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước.

Được biết, trong công tác kiểm tra chuyên ngành, triển khai Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” theo Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 02/NQ-CP; Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục đôn đốc các Bộ, ngành hoàn thiện báo cáo kết quả công tác năm 2018 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện và báo cáo Bộ phê duyệt. Chuẩn bị số liệu, thông tin chi tiết (Danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành trước thông quan và sau thông quan, quy chuẩn tiêu chuẩn, Chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành) để làm việc với các Bộ ngành./.