Hải quan điện tử góp phần tăng sức cạnh tranh quốc gia

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử (theo Quyết định 356/QĐ-TCHQ ngày 1-3-2016). Báo Hải quan phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Tùng – Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì xây dựng nội dung Kế hoạch.

hải quan điện tử
Thưa ông, mục tiêu cụ thể được đặt ra để thực Nghị quyết 36a trong lĩnh vực Hải quan là gì?

Trong Nghị quyết 36a, Chính phủ đặt ra yêu cầu đối với ngành Hải quan “Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống Hải quan điện tử, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan”.

Yêu cầu này có nội hàm rất rộng lớn và bao trùm rất nhiều hoạt động nghiệp vụ của cơ quan Hải quan. Đây cũng là những nhiệm vụ, công việc trọng tâm đã và đang được ngành Hải quan thực hiện theo Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, các chương trình, kế hoạch hiện đại hóa của ngành…

Tuy nhiên, vì đây là Nghị quyết tập trung chủ yếu về lĩnh vực Chính phủ điện tử nên Cục CNTT và Thống kê Hải quan đã tham mưu, trình lãnh đạo Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai độc lập với những mục tiêu cụ thể.

Đáng chú ý, ngành Hải quan đặt ra mục tiêu, đến tháng 12-2016 giảm từ 15% đến 30% thời gian thực hiện thủ tục trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) so với thời điểm cuối năm 2015, đến hết năm 2017 giảm tiếp 15% thời gian thực hiện so với thời điểm năm 2016.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan phấn đấu năm 2016 có 70% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tối thiểu ở mức độ 3, đặc biệt có 50% dịch vụ công cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4. Đến năm 2017 có 100% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp tối thiểu ở mức độ 3, đặc biệt có 70% dịch vụ công cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4…

Việc thực hiện các mục tiêu trên có tác động thế nào đến tiến trình cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan nói riêng và mục tiêu cải cách, đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa XNK?

Thực hiện tốt các mục tiêu trên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, nhất là đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hải quan. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên còn góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của nước ta hiện nay.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch trên, theo ông, những giải pháp nào cần được tập trung thực hiện?

Để triển khai Kế hoạch, Tổng cục Hải quan đã chỉ rõ giải pháp và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị thuộc, trực thuộc, trong Quyết định 356/QĐ-TCHQ.

Tôi cho rằng, ngoài các giải pháp nêu trên, chúng ta cũng đã có những kinh nghiệm quan trọng trong quá trình thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Đây là những bài học vẫn còn hữu ích trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 36a trong lĩnh vực Hải quan.

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị, theo tôi, Tổng cục Hải quan cần tổ chức việc kiểm tra, giám sát thường xuyên để hỗ trợ các đơn vị, nhất là các Cục Hải quan địa phương trong tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những đơn vị triển khai chưa nghiêm túc, hiệu quả.

Một mục tiêu quan trọng đặt ra như đề cập ở trên là giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia, vấn đề này liên quan đến nhiều bộ, ngành, do vậy, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị với cơ quan Hải quan.

Xin cảm ơn ông!

Thái Bình

Hải Quan Online