Phải nộp lại tiền thuế đã được hoàn nếu hàng xuất khẩu bị trả lại

Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso vướng mắc về thủ tục hải quan và thuế đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại.

Trường hợp hàng hóa XK là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK phải NK trở lại Việt Nam để tiêu hủy không được xét hoàn thuế. Ảnh: T.Trang

Theo Tổng cục Hải quan, thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa đã xuất khẩu bị trả lại thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về mã loại hình XNK thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3283/TCHQ-GSQL ngày 31-3-2014 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS. Theo đó, hàng hóa đã XK nay bị trả lại thực hiện theo loại hình nhập hàng XK bị trả lại (A31). Thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 39 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về chính sách thuế đối với loại hình hàng hóa đã XK bị trả lại thực hiện theo quy định tại tiết c khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, trường hợp hàng hóa XK là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK phải NK trở lại Việt Nam nhưng không tái chế, tái xuất thì xử lý như sau:

DN không được xét hoàn lại thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu NK sản xuất ra số hàng hóa XK phải NK trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải NK trở lại đó.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế đối với phần nguyên liệu NK sản xuất ra số hàng hóa đã XK phải NK trở lại hoặc đối với số hàng hóa đã tái xuất nhưng nay phải NK trở lại thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.

Như vậy, trường hợp hàng hóa XK là hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu, vật tư NK phải NK trở lại Việt Nam để tiêu hủy không được xét hoàn thuế (hoặc không được xét không thu thuế nếu chưa nộp thuế) đối với phần nguyên liệu NK sản xuất ra số hàng hóa XK phải NK trở lại. Trường hợp cơ quan Hải quan đã hoàn lại hoặc đã ban hành quyết định không thu thuế thì người nộp thuế phải nộp lại số tiền thuế đã được hoàn hoặc không thu đó.

Theo đó, Công ty Toyo Denso  có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Hải quan thực hiện việc kê khai chi tiết và theo dõi, đối chiếu lượng nguyên liệu NK để sản xuất ra số hàng hóa phải NK trả lại thực hiện tiêu hủy để thực hiện thanh khoản thu thuế theo hướng dẫn trên.

Hải Nam
Theo Hải Quan