Yêu cầu về thông tin khai báo CO

Việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt thì thông tin khai báo CO phải phù hợp với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Đối với các hàng hóa khác nhau, có tiêu chí xuất xứ khác nhau phải được khai báo chi tiết trên C/O. Ảnh: T.Trang.

 

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải về việc mã HS trên C/O.

Phân tích quy định hiện hành về việc khai mã HS trên C/O, theo Tổng cục Hải quan, tại Điều 6, Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17-5-2010 của Bộ Công Thương quy định: “Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một C/O, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó”. Do vậy, đối với các hàng hóa khác nhau, có tiêu chí xuất xứ khác nhau phải được khai báo chi tiết trên C/O và phù hợp với khai báo trên các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan.

Về việc khai mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt được quy định tại Chú giải pháp lý Phần VI và VII Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Cụ thể như sau: “Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một số hoặc tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng nằm trong Phần này được trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII, phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó, với điều kiện các phần cấu thành đó thỏa mãn điều kiện: theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại; được đi kèm cùng với nhau; và có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm”.

Như vậy, trường hợp hàng hóa NK của Công ty đáp ứng chú giải nêu trên thì sẽ được phân loại thành bộ sản phẩm, trường hợp không thỏa mãn thì sẽ khai riêng từng loại nguyên liệu, phụ gia tương ứng với từng mã số hàng hóa.

Hải Nam
HQ Online