Thí điểm quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm phần mềm

Bộ TT&TT hiện đang dự thảo Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm, đồng thời đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Dự thảo đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp rộng rãi.

Liên quan đến xác định trị giá, trị giá hải quan đối với sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm, dự thảo nêu rõ: trị giá của dịch vụ phần mềm là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán căn cứ trên hóa đơn thương mại.

Trị giá, trị giá hải quan đối với sản phẩm phần mềm nhập khẩu là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán, không bao gồm trị giá của hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian chứa sản phẩm phần mềm nếu trên hóa đơn thương mại, trị giá của sản phẩm phần mềm được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian.

Trị giá hải quan đối với sản phẩm phần mềm nhập khẩu là trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho sản phẩm phần mềm bao gồm cả trị giá của hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian, thiết bị xử lý dữ liệu và chi phí để ghi hoặc cài đặt sản phẩm phần mềm vào hàng hóa nhập khẩu, nếu thuộc một trong các trường hợp sau: trên hóa đơn thương mại, trị giá của sản phẩm phần mềm không được tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian; sản phẩm phần mềm được ghi, cài đặt hoặc tích hợp trong các hàng hóa nhập khẩu không phải là phương tiện trung gian.

Về doanh thu tính thuế nhà thầu đối với phần mềm, dịch vụ phần mềm nhập khẩu, dự thảo đề xuất thu nhập từ tiền giấy phép sử dụng phần mềm là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền được bản địa hóa, khai thác phần mềm nhập khẩu tại thị trường Việt Nam (không bao gồm các khoản tiền trả cho chuyển quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ và bản quyền phần mềm).

Doanh thu tính thuế GTGT thuế nhà thầu là khoản tiền phải trả cho dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có) nếu trên hóa đơn thương mại tách riêng với khoản tiền trả cho giấy phép sử dụng phần mềm, hàng hóa nhập khẩu.

Theo dự thảo xuất khẩu, nhập khẩu phần mềm qua cửa khẩu hải quan được thực hiện như thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại và theo quy định tại Quyết định này.

Xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng là phương thức nhập khẩu phần mềm mà người dùng tải (download) phần mềm từ website của nhà cung cấp phần mềm nước ngoài và thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định này.

Phần mềm, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm được thông quan hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại các điểm thông quan tại khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung (kể các trường hợp vận chuyển hàng hóa qua đường hàng không).

Toàn văn dự thảo có tại đây.

ICT