Thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan

Thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan  

Thông tư ban hành danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Trị giá khai báo, trị giá tính thuế

Link Download: Google Drive

Hướng dẫn nghị định số 40 về việc xác định trị giá hải quan

Link Download: Google Drive

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 14

Link Download: Google Drive

Biểu thuế nhập khẩu

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Link Download: Google Drive

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc

Link Download: Google Drive

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Link Download: Google Drive

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản

Link Download: Google Drive

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand

Link Download: Google Drive

Phụ lục danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của Việt Nam

Link Dowload: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Link Download: Google Drive

Thông tư quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều luật của luật thuế xuất nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử

Link Download: Google Drive

 

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao