Vận chuyển đường bộ

Vận chuyển đường bộ

Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ

Link Download: Google Drive

Thông tư hướng dẫn thực hiện hiệp định, nghị định thư về vận tải đường bộ Việt - Trung

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Link Download: Google Drive

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Link Download: Google Drive

Thủ tục hành chính cấp giấy phép liên vận Việt - Lào

Link Download: Google Drive

 

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao