Container “rác” đốt tiền

Container “vô chủ” tồn đọng tại các cảng trên cả nước đang tiêu tốn hàng ngàn tỉ đồng của các bên liên quan, nhưng chưa có giải pháp xử lý hữu hiệu.