[Hoa Kỳ] Chương Trình Giải Pháp Cộng Đồng 2016 Đã Mở Đơn (Đài Thọ Hoàn Toàn)

Chương Trình Giải Pháp Cộng Đồng (Community Solutions Program, CSP) là một chương trình phát triển chuyên nghiệm dành cho các nhà lãnh đạo cộng đồng tài năng nhất làm việc trong lĩnh vực Sự Minh Bạch và Tin Tưởng, Sự Khoan Dung và Giải Quyết Mâu Thuẫn, vấn đề Môi Trường, vấn đề Phụ nữ và Giới tính

Chương Trình Giải Pháp Cộng Đồng

Chương Trình 2016 hiện đã nhận hồ sơ. Thông tin cho ứng viên xem tại đây. Hạn nộp: 31/10/2015 lúc 11:59 sáng EDT

CSP là một chương trình được đài thọ hoàn toàn bởi Cục Giáo Dục và Văn Hóa Hoa Kỳ, Bộ Ngoại Giao và được thực hiện bởi IREX

Mục tiêu

Mục tiêu của CSP à dành cho các nhà lãnh đạo cộng đồng toàn cầu phát triển khả năng của họ trong sự phát triển cộng đồng địa phương và đóng vai trò như đại sứ để nâng cáo hiểu biết chung. Nhà lãnh đạo CSP:

  • Xây dựng và phát triển mạng lới chuyên nghiệp bền vững với các trường và viện quốc tế
  • Nâng cao hiểu biết chiến lược để giải quyết thử thách trong cộng đồng của họ
  • Phát triển khả năng quản lý, lãnh đạo và kĩ năng giải quyết vấn đề

Hoạt động dự án

  • Fellowship 4 tháng tại Hoa Kỳ: Lãnh đạo CSP được kết nối vớ một tổ chức phi lợi nhuận và văn phòng chính phủ trên toàn Hòa Kỳ nơi mà họ làm việc với cộng đồng các nhà lãnh đạo về sáng kiến liên quan đến Sự Minh Bạch và Tin Twongr, Sự Khoan Dung và Giải Quyết Mâu Thuẫn, vấn đề Môi Trường và vấn đề Phụ Nữ và Giới Tính
  • Community Leadership institute (CLI): Nhà lãnh đạo CSP dành 500 giờ phát triển khả năng lãnh đạo và kĩ năng quản lý tổ chức thông qua các buổi tập huấn online hoặc giữa người với người
  • Dự Án Hành Động Cộng Đồng: Nhà lãnh đạo CSP phát triển và thực hiện các dự án cải tiến ở cộng đồng địa phương với sự giúp đỡ từ đối tác Hoa Kỳ

Thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây

Theo Ybox