Học ngành Logistics và Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp ra trường sẽ làm gì?

Bạn sẽ là ai sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp và Logistics?

Học ngành Logistics và Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp ra trường sẽ làm gì

CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

Vị trí việc làm

 • Kỹ sư vật tư, thu mua
 • Quản đốc phân xưởng
 • Kỹ sư quản lý dự án công nghiệp
 • Kỹ sư quản lý chất lượng
 • Kỹ sư điều hành, quản lý sản xuất
 • Kỹ sư quản lý tồn kho
 • Kỹ sư Điều độ, Kế hoạch
 • Kỹ sư thiết kế sản phẩm.
 • Kỹ sư quản lý bảo trì

Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp có thể đảm trách và hoàn thành xuất sắc các công việc như:

 • Phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong sản xuất và dịch vụ
 • Thiết kế hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp
 • Phân tích và cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ
 • Thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí sản xuất và vận hành
 • Quản lý logistics và chuỗi cung ứng
 • Quản lý các dự án công nghiệp
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận.

Lĩnh vực: Sản xuất, dịch vụ y tế, dịch vụ công cộng, giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng

CHUYÊN NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Vị trí làm việc:

 • Phòng Thu mua
 • Phòng Kế hoạch
 • Phòng Logistics
 • Phòng Quan hệ khách hàng
 • Phòng Giao nhận vận tải, xuất nhập khẩu
 • Phòng Điều độ đội xe, đội tàu

Sinh viên sau khi hoàn thành ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm trách và hoàn thành xuất sắc các công việc như:

 • Quản lý logistics và chuỗi cung ứng;
 • Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận;
 • Phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong logistics và chuỗi cung ứng;
 • Thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí vận hành hoạt động trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Lĩnh vực: giao nhận vận tải, quản lý kho vận, trung tâm phân phối, cảng biển.