XK hàng từ toàn bộ nguyên liệu NK phải nộp thuế XK

Khi XK sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK thì DN vẫn phải nộp thuế XK theo quy định.

Luật thuế XK, thuế NK không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK từ toàn bộ nguyên liệu NK. Ảnh: T.Trang.

Đó là trả lời của Tổng cục Hải quan trước thắc mắc của Công ty CP Hyundai Aluminum Vina và Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam phản ánh vướng mắc về chính sách thuế đối với sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, các trường hợp miễn thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, và từ Điều 5 đến Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa XK đươc quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 và Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, trong đó, không quy định miễn thuế XK đối với hàng hóa XK có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu NK.

Do đó, trường hợp Công ty CP Hyundai Aluminum Vina và Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam XK sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu NK thì phải nộp thuế XK theo quy định.

Hải Nam