Kim ngạch xuất nhập khẩu giảm trong tháng 2/2017

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 27,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước.

chuỗi cung ứng toàn cầu

Dệt may vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, giảm 9,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,7%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 2 tháng/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 54,73 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,39 tỷ USD, tăng 19,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong tháng 2/2017 ước tính thâm hụt 1,2 tỷ USD, bằng 9,2% kim ngạch xuất khẩu; 2 tháng/2017, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến nhập siêu 46 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: ước tính trong tháng 2/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 30,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 2 tháng/2017 lên 3,66 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 ước tính là 3,1 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 900 triệu USD, giảm 23% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 2,07 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 850 triệu USD, giảm 13% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 ước tính là 1,83 tỷ USD, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 450 triệu USD, giảm 25% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 1,05 tỷ USD, tăng 12,7% so với 2 tháng/2016.

Gỗ và sản phẩm gỗ: trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là  400 triệu USD, giảm 34,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 1,01 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: ước tính trong tháng 2/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 400 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 2 tháng/2017 lên 893 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 130 nghìn tấn, giảm 7,4% so với tháng trước và trị giá là 293 triệu USD, giảm 7,5%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 2 tháng/2017 ước đạt 270 nghìn tấn với trị giá đạt 610 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với 2 tháng/2016.

Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 540 nghìn tấn, tăng 7,9% so với tháng trước và trị giá là 225 triệu USD, tăng 8,4%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 2 tháng/2017 ước đạt 1,04 triệu tấn, trị giá ước đạt 432 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và tăng 46,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,4 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 4,74 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,2 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 4,33 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 900 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 1,73 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 2/2017 là 750 triệu USD, tăng 13,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu vải các loại là 1,41 tỷ USD, tăng 8,1% so với 2 tháng/2016.

Sắt thép các loại: ước tính trong tháng 2/2017 nhập khẩu 1,4 triệu tấn, tăng 13,6% và trị giá là 754 triệu USD, tăng 13,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 2 tháng/2017 ước đạt 2,63 triệu tấn, giảm 3,8% và trị giá là 1,42 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 2/2017 là 350 nghìn tấn, trị giá là 505 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và 12,8% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 658 nghìn tấn, trị giá là 953 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: nhập khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 750 nghìn tấn, giảm 17,5% so với tháng trước và trị giá là 433 triệu USD, giảm 12,4%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 2 tháng/2017 ước đạt 1,66 triệu tấn, trị giá ước đạt 927 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và tăng 80,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: ước tính trong tháng 2/2017 là 125 nghìn tấn, tăng 2,7% và trị giá là 430 triệu USD, tăng 15,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 2 tháng/2017 ước đạt 247 nghìn tấn, giảm 5,9% và tổng kim ngạch ước đạt 801 triệu USD, tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 350 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 668 triệu USD, tăng 4,3% so với 2 tháng/2016.

Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu sản phẩm hóa chất trong tháng 2/2017 ước tính là 300 triệu USD, tăng 6,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 581 triệu USD, tăng 19,3% so với 2 tháng đầu năm năm 2016.

Chí Tín