Lưu ý khi thay đổi định mức thực tế hàng gia công, sản xuất xuất khẩu

Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế sử dụng thì tổ chức, cá nhân phải xác định lại định mức thực tế sử dụng, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức để chứng minh khi cơ quan Hải quan có yêu cầu.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư-gia công (Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Liên quan đến vướng mắc của Công ty TNHH Shiseido Việt Nam về việc xây dựng định mức, lập báo cáo quyết toán và kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, về việc xây dựng định mức, theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng định mức thực tế sử dụng và chịu trách nhiệm về việc xây dựng định mức này.

Trong quá trình sản xuất nếu có thay đổi định mức thực tế sử dụng thì tổ chức, cá nhân phải xác định lại định mức thực tế sử dụng, lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến việc thay đổi định mức để chứng minh khi cơ quan Hải quan có yêu cầu.

Đối với việc quy đổi sản phẩm dở dang, theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC thì nguyên liệu, vật tư được hạch toán vào tài khoản 152, thành phẩm được hạch toán vào tài khoản 155. Tại công văn số 1501/TCHQ-GSQL ngày 29-2-2016 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Đối với bán thành phẩm (sản phẩm dở dang) được hạch toán tài khoản 154, không phải quy đổi bán thành phẩm sang nguyên vật liệu để thể hiện trong báo cáo quyết toán.

Trường hợp cơ quan Hải quan kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp để xác định được tổng lượng nguyên vật liệu nhập khẩu đã đưa vào sản xuất đang tồn tại dưới dạng bán thành phẩm, thành phẩm thì doanh nghiệp có trách nhiệm quy đổi thành nguyên vật liệu để thuận tiện cho việc kiểm tra, xác định.

Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp về việc có thể chứng minh số liệu tồn kho trên sổ kế toán tại bất kì giai đoạn nào cơ quan Hải quan yêu cầu bằng các chứng từ nhập kho hay không, Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, doanh nghiệp có quyền giải trình, chứng minh về số liệu kiểm tra theo quy định tại Điều 59 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

N.Linh
Theo Hải Quan