Mở rộng kết nối điện tử giữa Hải quan và cơ quan liên quan

(HQ Online)- Đây là một trong những nhiệm vụ vừa được Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính tập trung thực hiện để triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chính phủ điện tử.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn thao tác nghiệp vụ trên Hệ thống VNACCS. Ảnh: T.Bình.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính phân công lãnh đạo trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai ứng dụng và phát triển CNTT. Ban hành kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Tài chính trước ngày 1-1-2016.

Kế hoạch sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Trong lĩnh vực Hải quan, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả Hệ thống hải quan điện tử (VNACCS), thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các đơn vị triển khai kết nối, trao đổi thông tin giữa Cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý Nhà nước, ngân hàng thương mại và DN hoạt động trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và các dịch vụ có liên quan.

Trong lĩnh vực Thuế: Tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với cơ quan liên quan triển khai nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ qua mạng.

Đối với Kho bạc Nhà nước, xây dựng các dịch vụ công điện tử phục vụ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua mạng, triển khai tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương trước ngày 1-4-2016 và đánh giá, đề xuất triển khai trên diện rộng vào năm 2017 và 2018; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và ngân hàng thương mại đẩy mạnh việc thu từ xử phạt vi phạm hành chính qua mạng điện tử…

T.Bình