DN ưu tiên chỉ cần kê khai nộp thuế 1 lần trong tháng

Theo quy định mới của Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2016, DN ưu tiên chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bão lãnh. Quy định này nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho những DN được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên.

Tổng cục Hải quan đã công nhận 54 DN ưu tiên và hiện đang xét thêm một số DN để được ưu tiên. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, Luật Thuế XK, thuế NK mới đã bổ sung khoản 3, Điều 9 quy định: “Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng hóa trong tháng chậm nhất vào ngày thứ mười của tháng kế tiếp. Quá thời hạn này mà người nộp thuế chưa nộp thuế thì phải nộp đủ số tiền nợ thuế và tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Triển khai quy định này, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố điều chỉnh thời hạn nộp thuế trên hệ thống kế toán tập trung đối với các tờ khai hải quan của DN đã được Tổng cục Hải quan công nhận là DN ưu tiên được thông quan, giải phóng hàng từ 1-9-2016.

Hiện Tổng cục Hải quan đã công nhận 54 DN ưu tiên và hiện đang xét thêm một số DN để được ưu tiên.

Đây là những DN không vi phạm pháp luật về thuế, về hải quan trong hai năm liên tục; thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục hải quan, thủ tục thuế điện tử; tuân thủ pháp luật về kế toán, thống kê; chấp hành tốt pháp luật hải quan, pháp luật thuế. Vì vậy, nếu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng như các DN khác là chưa hợp lý, chưa thể hiện ưu đãi đối với các DN này.

Xuất phát từ thực tế đó, theo quy định này của Luật Thuế XK, thuế NK, DN ưu tiên chỉ phải kê khai nộp thuế 1 lần, không phải trả phí bão lãnh, tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho DN.

Hải Nam