Miễn thuế hàng NSXXK khai HQ trước 1-9-2016

Theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi, từ ngày 1-9-2016 hàng hóa NK để sản xuất hàng XK (NSXXK) thay vì hoàn thuế sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, với trường hợp hàng hóa thuộc tờ khai hải quan trước ngày 1-9-2016 chưa nộp thuế sẽ xủ lý ra sao?

Để được miễn thuế, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết. Ảnh. T.Tr.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK chưa XK sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa XK sản phẩm); hàng hóa kinh doanh TN-TX chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016 mà chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm d khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Để được miễn thuế, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1-9-2016, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/không thu thuế. Số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK.

Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu). Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31-12-2016.

Đối với hàng hóa đã XK sản phẩm, đã tái xuất thì người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành.

Thu Trang