VLA – Hướng dẫn xử lý việc Hãng tàu Hanjin phá sản

HƯỚNG DẪN VÀ QUAN ĐIỂM XỬ LÝ CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM GỬI CÁC HỘI VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN HÃNG TÀU HANJIN.

Văn phòng Hiệp hội TP.HCM ngày 01/09/2016

Kính gửi: Các Doanh Nghiệp Hội viên VLA

Chúng tôi nhận được một thông báo từ CEO của Hanjin Shipping Co., Ltd ( gọi tắt là HJC , đính kèm văn bản gốc) rằng HJC ,ngày 31/8/2016, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên Tòa án bảo hộ phá sản ( Court Receivership và theo Luật của Hàn quốc ). Theo các thông tin từ báo chí, nhiều cảng đã từ chối việc tiếp nhận, bốc dỡ đối với tầu của HJC.

Trên tinh thần hướng dẫn và định hướng cho HV VLA, chúng tôi cung cấp một số định hướng và quan điểm xử lý như sau:

1. Trường hợp hàng đã book với HJC nhưng chưa kịp bốc lên tàu: HV cần nhanh chóng cho làm thủ tục lấy hàng lại và chuyển sang 1 carrier khác.

2. Trường hợp hàng đến Cảng chuyển tải: HV cần cân nhắc nhanh chóng để phối hợp với Agent của mình (tại Cảng chuyển tải) để làm thủ tục rút hàng và chuyển sang Carrier khác. Trường hợp này Carriers (sẽ hoặc đã bị cầm giữ Phương tiện) có thể charge tiền cao. Tuy nhiên các HV cần cân nhắc giữa chi phí tổn thất (xem như rủi ro) và chi phí tổn thất cơ hội phát sinh có thể cao hơn rất nhiều về chi phí hữu hình và vô hình (áp lực từ chủ hàng).

3. Trường hợp hàng đang trên Phương tiện di chuyển đến Cảng đích: Trong trường hợp này có khả năng các các nhà cung cấp dịch vụ cho Carriers (Terminal, Inland truck ,…) cũng sẽ giam giữ Phương tiện và thiết bị của carrier cho đến khi có ai đó đứng ra thanh toán nợ cho họ. Hội viên cần theo dõi chặt chẽ với hãng tầu, phối hợp với đại lý về khả năng giải phóng hàng sớm nhất có thể.

4. Liên quan đến Bảo hiểm:
a. HV thông báo cho chủ hàng (chủ hàng thông báo công ty bảo hiểm của họ)
b. HV thống báo và tham vấn cty bảo hiểm trách nhiệm của HV về hướng xử lý theo cách giảm nhẹ tổn thất (ví dụ tham vấn họ có đồng ý hỗ trợ chi phí rút hàng tại Cảng chuyển tải?)

5. Thông tin bổ sung: Trường hợp Carrier không tìm được 1 thỏa thuận trả nợ với các Chủ nợ và phải tuyên bố phá sản, các Chủ nợ sẽ có quyền yêu cầu các Cảng bắt giữ và cầm giữ Phương tiện, thiết bị của Carrier. Tuy nhiên hàng hóa do Phương tiện chuyên chở hoặc hàng hóa bên trong thiết bị của carrier ( containers) thì thông thường không thuộc đối tượng cầm giữ. Nghĩa là các FWDs, Chủ hàng có thể tìm giải pháp để rút ruột, bốc dỡ hàng hóa ra khỏi phương tiện của Carrier đang bị cầm giữ.

Trường hợp HV cần sự hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với
– VP VLA, contact : [email protected]
– Tiểu Ban Tư vấn pháp luật của VLA ( V.LAB), contact: [email protected]

VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VLA