Hệ thống phân tích phân loại (Binding Tariff Information – BTI)

Hệ thống phân tích phân loại (Binding Tariff Information – BTI) là gì?

  • Là công cụ hỗ trợ bất cứ người nào để phân loại chính xác cho sản phẩm xuất nhập khẩu.
  • Hệ thống phân tích phân loại (BTI) được cấp bởi Hải Quan các nước.
  • Là cơ sở pháp lý vững chắc liên quan đến phân loại mã HS.

Mục đích của Hệ thống phân tích phân loại (BTI).

  • Giúp nhà Xuất nhập khẩu có được mã HS chính xác
  • Dữ liệu trên hệ thống mã HS thường lạc hậu hơn so với sự phát triển công nghệ từ 5 – 10 năm.
  • Hỗ trợ trong việc tính toán trước thuế hải quan, hoàn thuế xuất khẩu, các yêu cầu cấp phép, hạn ngạch và các hạn chế khác.

Một số Hệ thống phân tích phân loại quốc tế

BTI – Hệ thống phân tích phân loại Châu Âu.

 Tất cả các phân tích phân loại đều được lưu trữ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tích phân loại của Châu Âu.

1

2

3

Các Quyết Định Của Hải Quan Hoa Kỳ.

  • Tất cả các quyết định đều được lưu trứ trên cơ sở dữ liệu quyết định của Hải Quan Hoa Kỳ.
  • Trang Rulings của Hoa Kỳ at: http://rulings.cbp.gov/

4

6