Tăng cạnh tranh về giá: Cần chú ý đến quản lý logistics